Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Ogólne informacje o projekcie
W dniu 20 kwietnia 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” nr POIS.02.03.00-00-0214/16-00

Finansowanie
Całkowita wartość Projektu: 25 156 481,38 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności do kwoty: 12 849 450,00 PLN

Cel, zakres i okres realizacji:
W ramach przedsięwzięcie pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” będą realizowane następujące zadania :

1. Budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy
2. Modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp ścieków
3. Modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni ścieków
4. Budowa kompostowni osadów ściekowych wraz z zakupem sprzętu i urządzeń

Cel Projektu: stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnymi z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

Powyższy cel główny zrealizowany zostanie poprzez :

- zwiększenie niezawodności dostarczania ścieków do oczyszczalni poprzez budowę awaryjnego obejścia przepompowni ścieków Czatkowy,
- zwiększenie niezawodności działania przepompowni ścieków Czatkowy poprzez jej modernizację połączoną z wymianą krat i pomp ścieków,
- zwiększenie niezawodności działania oczyszczalni ścieków poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń jak krata gęsta, separator piasku, dmuchawy do napowietrzania oraz wirówki przeznaczone do odwadniania osadów ściekowych,
- dostosowanie jakości powstających odpadów, skratek i piasku, do obecnie obowiązujących przepisów,
- uporządkowanie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków poprzez budowę kompostowni odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.

W ramach Projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki :

I. Wskaźniki produktu:

1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 0,09 km
2. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych: 1 szt.
3. Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 szt.

II. Wskaźniki rezultatu:

1. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania: 1,12 tys. Mg/rok

Termin realizacji Projektu do dnia: 31.12.2019r.

Jednostka Realizująca Projekt
Powołana Zarządzeniem nr 6/2016 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 05 lipca 2016r. Jednostka Realizująca Projekt (ang. Project Implementation Unit) odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za :

- Zarządzanie Projektem w całym zakresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.
- Koordynację wszystkich działań konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie pomocy technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych (Inżynier Kontraktu).
- Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości, Wytycznych instytucji Zarządzającej.
- Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń.
- Dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług niezależnych odszkodowań i kar.
- Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.
- Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców robót i usług.
- Promowanie Projektu zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie.

Bieżącą pracę koordynuje Kierownik JRP.
Wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane w trakcie realizacji Projektu muszą być zatwierdzone przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

Skład Jednostki Realizującej Projekt
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Marcjusz Fornalik

Kierownik JRP - Agnieszka Walter
Zespół Finansowo-Księgowy:
Specjalista ds. finansowo-księgowych - Magdalena Ziółkowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych - Renata Szlagowska

Zespół Techniczny:

Specjalista ds. środowiska/technicznych - Mariusz Pepliński
Specjalista ds. technicznych/technologii - Ryszard Lidzbarski
Specjalista ds. technicznych - Andrzej Kaszubowski

Zespół Organizacyjno-Prawny:

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych – Arkadiusz Rembiasz