Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Ogólne informacje o projekcie
W dniu 20 kwietnia 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” nr POIS.02.03.00-00-0214/16-00

Finansowanie
Całkowita wartość Projektu: 25 156 481,38 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności do kwoty: 12 849 450,00 PLN

Cel, zakres i okres realizacji:
W ramach przedsięwzięcie pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” będą realizowane następujące zadania:

1. Budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy
2. Modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp ścieków
3. Modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni ścieków
4. Budowa kompostowni osadów ściekowych
5. Zakup sprzętu i urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni

Cel Projektu: stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnymi z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

Powyższy cel główny zrealizowany zostanie poprzez :

- zwiększenie niezawodności dostarczania ścieków do oczyszczalni poprzez budowę awaryjnego obejścia przepompowni ścieków Czatkowy,
- zwiększenie niezawodności działania przepompowni ścieków Czatkowy poprzez jej modernizację połączoną z wymianą krat i pomp ścieków,
- zwiększenie niezawodności działania oczyszczalni ścieków poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń jak krata gęsta, separator piasku, dmuchawy do napowietrzania oraz wirówki przeznaczone do odwadniania osadów ściekowych,
- dostosowanie jakości powstających odpadów, skratek i piasku, do obecnie obowiązujących przepisów,
- uporządkowanie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków poprzez budowę kompostowni odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.

W ramach Projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki :

I. Wskaźniki produktu:

1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 0,09 km
2. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych: 1 szt.
3. Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 szt.

II. Wskaźniki rezultatu:

1. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania: 1,12 tys. Mg/rok

Termin realizacji Projektu do dnia: 31.12.2019r.

Jednostka Realizująca Projekt
Powołana Zarządzeniem nr 6/2016 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 05 lipca 2016r. Jednostka Realizująca Projekt (ang. Project Implementation Unit) odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za :

- Zarządzanie Projektem w całym zakresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.
- Koordynację wszystkich działań konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie pomocy technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych (Inżynier Kontraktu).
- Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości, Wytycznych instytucji Zarządzającej.
- Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń.
- Dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług niezależnych odszkodowań i kar.
- Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.
- Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców robót i usług.
- Promowanie Projektu zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie.

Bieżącą pracę koordynuje Kierownik JRP.
Wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane w trakcie realizacji Projektu muszą być zatwierdzone przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

Skład Jednostki Realizującej Projekt
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Marcjusz Fornalik

Kierownik JRP - Agnieszka Walter
Zespół Finansowo-Księgowy:
Specjalista ds. finansowo-księgowych - Magdalena Ziółkowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych - Renata Szlagowska

Zespół Techniczny:

Specjalista ds. środowiska/technicznych - Mariusz Pepliński
Specjalista ds. technicznych/technologii - Ryszard Lidzbarski
Specjalista ds. technicznych - Andrzej Kaszubowski

Zespół Organizacyjno-Prawny:

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych – Arkadiusz Rembiasz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie., jako beneficjent Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do Oczyszczalni w Tczewie”, nr Projektu POIS.02.03.00-00-0214, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji Projektu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

a) wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub
b) skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej:
www.pois.gov.pl/obowiazki-przy-realizacji-projektow
Klauzula informacyjna POIŚ

REALIZACJA PROJEKTU
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Złożoność tematyki przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej skłoniła beneficjenta do zatrudnienia Inżyniera Kontraktu, który sprawował będzie nadzór inwestorski nad jego realizacją.
W dniu 16.06.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Tego samego dnia ogłoszenie o przetargu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono również na stronie internetowej Beneficjenta.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego cztery oferty z terenu całego kraju.
Po analizie i ocenie złożonych dokumentów Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Cena brutto oferty wyniosła 490.770,00 PLN. Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta została w dniu 03.08.2017 r.

Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego – obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie

W dniu 14.11.2017 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację przedmiotowej roboty budowlanej. Jednocześnie w tym samym dniu Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej.
Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu oferty złożyło dwóch Wykonawców.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach. Cena brutto oferty wyniosła: 2.140.200,00 PLN. Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta została w dniu 20.12.2017 r. W dniu 26.01.2018 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy, a ten przystąpił do realizacji robót budowlanych.


Roboty budowlane rozpoczęto od położenia rurociągu stanowiącego obejście istniejącej przepompowni Czatkowy.


Ze względu na podspadek terenu wybudowano dodatkową przepompownię, co umożliwi tłoczenie ścieków do oczyszczalni. Celem zabezpieczenia środowiska naturalnego przed ewentualnym przesiąkiem, przepompownia została zaprojektowana i wybudowana ze szczelnych elementów wykonanych z zastosowaniem najnowszych technologii w inżynierii budowlanej, w tym polimerobetonu.


Wyposażenie przepompowni musi charakteryzować się wysoką odpornością na agresywne środowisko, dlatego wykonane zostało z materiałów najwyższej jakości, w tym stali kwasoodpornej.


Obecnie Wykonawca montuje automatykę sterującą która zapewni niezawodne działanie przepompowni.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie.

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.12.2017 r. W tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania.

Postępowanie przewidywało realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Do upływu wyznaczonego terminu oferty w niniejszym postępowaniu złożyło trzech Wykonawców.

Najkorzystniejszą, najwyżej ocenioną ofertę złożyło konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum
EQUIPO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Partner Konsorcjum
INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Cena brutto najkorzystniejszej oferty wyniosła: 18.998.580,00 PLN.
Umowa z Konsorcjum zawarta została w dniu 28.03.2018 r.


Dnia 10.04.2018 r. miała miejsce uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego pod budowę Kompostowni osadów ściekowych, połączona z konferencją prasową. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele mediów o zasięgu lokalnym jak i regionalnym oraz zainteresowani mieszkańcy.


Dnia 25.05.2018 r. zawarto Aneks Nr 1 do Umowy, na mocy którego podmioty występujące wspólnie w ramach Konsorcjum zamieniły się rolami i Partner wszedł na pozycję Lidera Konsorcjum a dotychczasowy Lider został Partnerem Konsorcjum. Wniosek o aneksowanie umowy w tym zakresie podyktowany został stosunkiem ilości obowiązków wynikających z Umowy a przypadających podmiotom występującym wspólnie.

Zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, prace projektowe wraz z procedurą zakończoną uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę potrwają do końca września 2018 roku.

Dnia 6 września 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Kontroli Przedsięwzięć rozpoczął kontrolę ex-post zamówienia publicznego na roboty budowlane wraz z projektowaniem realizowane w ramach projektu pn: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie". Realizowany projekt korzysta z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0214/16 z dnia 20.04.2017 r. Szacunkowa wartość kontrolowanego zamówienia wyniosła 16.421.398,66 PLN netto.

Dokumentacja objęta kontrolą liczyła blisko 2.500 stron.

Mamy przyjemność poinformować, że otrzymaliśmy informację, iż w wyniku przeprowadzenia kontroli nie stwierdzono naruszeń zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Informacja ta cieszy nas tym bardziej, że kontrolowane procedury przygotowane zostały przez naszych pracowników, bez ponoszenia wydatków na dodatkową obsługę w tym zakresie.

W lipcu 2019 roku została ukończona największa obok budowy oczyszczalni ścieków powojenna inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie. Projekt pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie” obejmował: budowę kanału sanitarnego – awaryjnego obejścia przepompowni Czatkowy, modernizację budynku przepompowni ścieków Czatkowy, modernizację kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymianę wirówek w oczyszczalni ścieków, budowę kompostowani osadów ściekowych, zakup sprzętu i urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z dofinansowaniem ze środków UE, z Funduszu Spójności. Dzięki tej inwestycji zmodernizowano znacznie wyeksploatowany ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków polepszając również jego niezawodność i ciągłość procesu. Najważniejszym elementem realizowanego projektu było stworzenie nowoczesnego i zgodnego z wymogami ochrony środowiska systemu zagospodarowania odpadów ściekowych w procesie ich kompostowania. Oddana do użytkowania membranowa kompostowania osadów ściekowych wyposażona jest w zautomatyzowany system sterowania procesem. Dzięki sterowaniu systemem napowietrzania tworzone są idealne warunki do powstawania doskonałej jakości kompostu o szerokim spektrum zastosowania, w tym w rolnictwie. Zastosowane membrany skutecznie zatrzymują cząstki odorowe nie utrudniając przepływu powietrza.