Powrót na stronę główną ZWiK

O projekcie

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-089/09

 „Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew – Etap IV wraz z magistralą wodociągową”
w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Całkowity koszt realizacji projektu:
12 471 971,11 PLN

Koszt kwalifikowalny projektu wynosi:

5 816 542,63 PLN

 Dofinansowanie UE na realizację projektu wyniosło:
4 944 061,23 PLN

 Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu (Beneficjent):
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

 Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Cele projektu

Projekt pozwoli na podłączenie wszystkich aktualnych mieszkańców miasta Tczewa do Oczyszczalni ścieków Tczew oraz stworzy warunki do podłączenia nowych mieszkańców miejscowości Czarlin oraz w przyszłości mieszkańców miejscowości Bałdowo, Knybawa, Gniszewo, Śliwiny.W 2012 roku stopień skanalizowania aglomeracji Tczew wyniesie 96,9% w tym przyrost wynikający z realizacji projektu wynosi 1,5%.

Projekt pozwoli na utrzymanie 100% stopnia zwodociągowania Miasta Tczewa.

W roku 2012 w wyniku realizacji projektu możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej uzyska 351 osób, a możliwości podłączenia do miejskiego systemu wodociągowego i otrzymania wody przeznaczonej do spożycia spełniającej normy europejskie uzyska 43 osoby mieszkające na terenie Gminy Tczew.

Budowa kolektora sanitarnego umożliwi :

Budowa magistrali wodociągowej umożliwi podanie wody do Osiedla Głowackiego i sprzedaż wody do wsi Gniszewo, Waćmierek i Śliwiny leżących w Gminie Tczew, co pozwoli na zapewnienie dostawy mieszkańcom tych wsi wody o parametrach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Tczew przyczynia się bezpośrednio do rozwoju infrastruktury wpływając na poprawę stanu środowiska, co jest zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Poprzez rozwój infrastruktury technicznej projekt wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu.   

Krótki opis

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania :

Zadanie 1  

Zadanie 2

Budowa magistrali wodociągowej    

wodociąg o średnicy D= 225mm,  długości  L= 1,4 km.                       

hydrofornia w istniejącym budynku Zbiornika „Górki” [wyposażenie]  

Termin realizacji

Rozpoczęcie realizacji:  lipiec 2010

Zakończenie rzeczowe realizacji:  maj 2012

Zakończenie finansowe realizacji: wrzesień 2012

Rezultat projektu POIS.01.01.00-00-089/09

 

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Umowa nr WFOŚ/P/14/2011/POLiŚ-ppNFOŚ o pożyczkę z dnia 5 kwietnia 2011 r.

W dniu 20 listopada 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pożyczki na współfinansowanie inwestycji pn. „ Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew – Etap IV wraz z magistralą wodociągową”. Dnia 5 kwietnia 2011 r. zawarto umowę w sprawie przedmiotowej pożyczki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego NFOŚiGW, pn. „Współfinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE„ udzielił pożyczki w kwocie 1.000.000,00 PLN ze środków udostępnionych w ramach w.w. programu. Pożyczka, zgodnie z postanowieniami w.w umowy, zwrócona zostanie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie w ramach niniejszej umowy zobowiązał się między innymi do:

• osiągnięcia efektu rzeczowego w postaci: wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5,12 km, oraz przebudowania/wyremontowania sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,37 km,
• osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci: podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 349 osób korzystających z wybudowanej sieci, przyrostu ścieków od użytkowników instytucjonalnych w ilości 425 RLM,
• zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty rozliczenia projektu czyli od dnia 30 września 2012 r.

 

Projekt budowy kolektora sanitarnego A2 obejmuje jeszcze dwa etapy – V i VI, które będą realizowane po zakończeniu bieżącej inwestycji:

V Etap budowy kolektora sanitarnego A2 o długości L= 1575 mb [ od studni KS – G1       w ul. Głowackiego (na granicy miasta z miejscowością Śliwiny) do studni KS - G33 w ul. Głowackiego (w rejonie bud. nr 45)]

Planowany koszt budowy (wg kosztorysów inwestorskich) : 3.708.806,44 zł

 

VI Etap budowy kolektora sanitarnego A2 o długości L= 350 mb [ od studni KS – B8       w ul. Bałdowskiej do studni KS - B1 – ul. Bałdowskiej (na granicy miasta z miejscowością Bałdowo)]

Planowany koszt budowy (wg kosztorysów inwestorskich) : 1.296.234,65 zł