58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Taryfy

Informacja dla Klientów

Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 10 czerwca 2018r.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje Szanownych Klientów, że w oparciu o art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r.o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz.2180), ulega przedłużeniu czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 10 czerwca 2018r.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje Szanownych Klientów, że na mocy Uchwały nr XXVII /222/ 2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 roku wchodzą w życie z dniem 01 kwietnia 2017r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniższe tabele przedstawiają taryfy dla poszczególnych grup Odbiorców.

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 1 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2018r. (w złotych, netto):


Za wodę:

1. Gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej
3,24 zł/m3

2. Przemysł spożywczy
4,31 zł/m3

3. Sfera produkcji materialnej
4,31 zł/m3

4. Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

- za gotowość qhnom ≤ 3,5 m3/h
2,46 zł/odb./mies.

- za gotowość qhnom > 3,5 m3/h, < 20,0 m3/h
51,51 zł/odb./mies.

- za gotowość qhnom ≥ 20,0 m3/h
177,45 zł/odb./mies.


* do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek VAT

Wysokość opłat za 1 m3 ścieków (wartość netto)


Za ścieki:

1. Wszyscy odbiorcy usług
4,96 zł/m3


* do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek VAT

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych


Stawki opłat
Wysokość opłat

1. ChZT
1,49 zł/kg

2. BZT5
3,30 zł/kgO2

3. Azot ogólny
20,92 zł/kgN

4. Azot amonowy
32,12 zł/kgN

5. Fosfor ogólny
143,77 zł/kgP

6. Zawiesiny ogólne
3,40 zł/kg


* do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek VAT

Pobierz załączone pliki

Informacja o taryfach 2017 (doc / 34 KB. Ilość pobrań: 316)
Informacja o taryfach 2017 (pdf / 109 KB. Ilość pobrań: 306)