58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do poniższych serwisów internetowych:

- www.zwik.tczew.pl
- www.bip.zwik.tczew.pl
- www.ebok.zwik.tczew.pl

1. Data publikacji strony internetowej: 2020r.
2. Data ostatniej aktualizacji: w dniu dzisiejszym
3. Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Wymienione strony internetowe, zwane dalej „Strona internetowa” są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wyjątkami wymienionymi poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

1. pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
2. zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
3. zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- Deklarację sporządzono dnia: 31.12.2022r.
- Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 24.03.2023r.
- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Sosnowski, adres e-mail: informatyk@zwik.tczew.pl, telefon: 58 530 52 50.

Informacja zwrotna

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: informatyk@zwik.tczew.pl

Postępowanie odwoławcze

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: informatyk@zwik.tczew.pl

Zgodnie z art.18 ust.7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Dostosowanie wejść do budynkówLokalizacja: Wejście boczne budynku administracji ZWiK Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, przy wejściu bocznym budynku administracji. Od strony parkingu przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek do Biura Obsługi Klienta umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika zakładu.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz w budynku na parterze jest bezkolizyjny, nie posiada progów. Dla chcących załatwić sprawę inną niż podpisanie umowy, uzgodnienie projektu czy wizytę w kasie, pracownik innego działu będzie prowadził obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Lokalizacja: Czatkowska 8, budynek administracji: brak

Dostosowanie wind

Lokalizacja: Czatkowska 8, budynek administracji: brak

Dostępność pochylni

Lokalizacja: Czatkowska 8, budynek administracji: Pochylnia dostępna od strony wejścia bocznego.

Dostępność platform

Lokalizacja: Czatkowska 8, budynek administracji: brak

Dostępność informacji głosowych

Lokalizacja: Czatkowska 8, budynek administracji: brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Lokalizacja: Czatkowska 8, budynek administracji: brak

Dostosowanie parkingów

Lokalizacja: Czatkowska 8, budynek administracji: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych dostępne od strony wejścia bocznego budynku administracji.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.