58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Historia

Geneza

Geneza obecnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie sięga lat 30 ubiegłego stulecia. Gospodarka wodnokanalizacyjna wykonywana była w ramach komunalnych jednostek organizacyjnych. W latach siedemdziesiątych w ramach centralizacji gospodarki narodowej włączono struktury wodociągowe w Tczewie w skład Gdańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a następnie Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku jako wewnętrzny zakład.

OPWIK Gdańsk działał jako przedsiębiorstwo państwowe pierwotnie w oparciu o postanowienia dekretu z dnia 26.10.1950 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439), a następnie Ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 18 poz. 80 z późn. zm.)

Funkcję organu założycielskiego dla przedsiębiorstwa pełnił Wojewoda Gdański, a potem Prezydent Miasta Gdańska.

Z chwilą wejścia w życie 25 października 1990 roki ustawy z dnia 10.05.1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 19), w trybie art. 50 tejże ustawy, zmienił się dotychczasowy status prawny przedsiębiorstwa. Stało się ono z mocy prawa przedsiębiorstwem komunalnym.

W październiku 1991 roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania części mienia OPWiK w Gdańsku na rzecz właściwych Gmin.
W oparciu o tą uchwałę z dniem 31.10.1991r. Gmina Tczew przyjęła na własność dotychczasowe składniki majątku OPWiK Gdańsk znajdujące się w Tczewie, a w szczególności całą infrastrukturę wodno - kanalizacyjną położoną na terenie Miasta Tczewa. Przekazanie majątku odbyło się protokołami przekazania środków trwałych (PT). Na bazie przekazanego majątku Uchwałą Rady Miasta w Tczewie nr XXIII/169/91 z dnia 31.10.1991r. powołano zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie.

Na podstawie uchwały Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.10.1999r. w trybie art. 22 i 23 ustawy z 20.12.1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) postawiono dotychczasowy zakład budżetowy w stan likwidacji w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialności przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci składników majątkowych zakładu budżetowego. W oparciu o powyższą uchwałę Gmina Miejska w Tczewie zawiązała w dniu 15.12.1999r. Aktem Założycielskim Spółki sporządzonym w formie aktu notarialnego przed notariuszem Marią Dambek w Gdańsku Rep. 16322/99, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. Powstała Spółka może być traktowana jako bezpośredni następca prawny zlikwidowanego zakładu budżetowego.