58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ścieki

Oczyszczalnia ścieków

Podstawowe informacje


  • rozpoczęcie eksploatacji: 1998 rok,
  • liczba ludności obsługiwana przez oczyszczalnię: ~67 tys. osób,
  • średnie obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń w przeliczeniu na RLM - ok. 76 tys. Równoważnej Liczby Mieszkańców (wielokrotność ładunku zanieczyszczeń pochodzącego od 1 mieszkańca),
  • średnie obciążenie hydrauliczne oczyszczalni: ~8,6 tys. metrów sześciennych na dobę (2017 rok),
  • układ technologiczny - A2/O (reaktor biologiczny składający się z komory beztlenowej, niedotlenionej i tlenowej),
  • reaktor biologiczny: komory zblokowane w jednym węźle biologicznego oczyszczania.


Skrócony opis procesu technologicznego


Oczyszczanie ścieków w Tczewie realizowane jest w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższonym usuwaniem biogenów (bez wspomagania chemicznego) metodą osadu czynnego ze wstępnym usuwaniem stałych zanieczyszczeń organicznych (skratki) oraz zawiesin mineralnych (piasku).

Usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalni w Tczewie odbywa się w części mechanicznej obejmującej 2 kraty rzadkie (20 mm), kratę gęstą (3 mm), 2 piaskowniki wirowe i separator piasku oraz biologicznej w skład, której wchodzi komora beztlenowa, denitryfikacji i nitryfikacji oraz 3 osadniki wtórne. Przeróbka osadów ściekowych prowadzona jest w 2 wydzielonych komorach stabilizacji tlenowej, 2 wirówkach dekantacyjnych oraz procesie kompostowania.

Wszystkie ścieki z aglomeracji Tczew (bytowe i przemysłowe) dopływają grawitacyjnie kolektorem do głównej przepompowni „Czatkowy”, w której znajdują się dwie kraty mechaniczne (rzadkie) o prześwicie szczelin 20 mm. W przepompowni znajduje się także punkt zlewny nieczystości ciekłych dowożonych samochodami asenizacyjnymi. Z przepompowni ścieki tłoczone są do budynku kraty gęstej o prześwicie szczelin 3 mm. Na obu rodzajach krat zatrzymywane są skratki (zawiesina organiczna), które są następnie odwadniane w praskach tłokowych, gromadzone w pojemnikach i wywożone na kompostownię. Ścieki wstępnie podczyszczone na kratach odpływają grawitacyjnie do piaskownika wirowego. Piasek wydzielony ze ścieków w piaskowniku jest przepompowywany do separatora i po odwodnieniu również deponowany na kompostowni.

Ścieki z piaskownika odpływają grawitacyjnie do reaktora biologicznego. Proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty jest na usuwaniu rozpuszczonych i koloidalnych zanieczyszczeń metodą osadu czynnego. Polega on na napowietrzaniu ścieków rozkładalnych na drodze biologicznej. Powietrze do komory nitryfikacji (tlenowej) dostarczane jest z dmuchaw. Osad czynny składający się z aktywnej biomasy mikroorganizmów, głównie bakterii powstaje w wyniku rozkładu związków organicznych. Ścieki są pożywką dla bakterii, które przy zapewnieniu im odpowiednich warunków intensywnie się rozmnażają. Przyrost całkowitej biomasy następuje tak długo, dopóki nie zostaną zużyte wszystkie przydatne substancje odżywcze. Podczas napowietrzania mieszaniny ścieków i osadu czynnego część związków organicznych zostaje rozłożona, a pozostała ich część zostaje przekształcona w nową materię organiczną - osad czynny. Do budowy nowej materii organicznej bakterie wykorzystują również związki azotu i fosforu, które znajdują się w ściekach. Ponadto azot jest usuwany w procesie nitryfikacji (utleniania azotu amonowego do azotanów) i denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu gazowego), a fosfor w procesie defosfatacji biologicznej (w warunkach beztlenowo-tlenowych). W ten sposób zmniejsza się stężenie zanieczyszczeń w ściekach, a zwiększa ilość biomasy osadu czynnego.

W trakcie procesu oczyszczania ścieków osad czynny zostaje oddzielony od ścieków oczyszczonych w osadniku wtórnym. Ścieki oczyszczone zostają odprowadzane do rzeki Wisły, a oddzielony osad zawracany jest w sposób ciągły do reaktora biologicznego w celu utrzymania niskiego stosunku zanieczyszczeń do biomasy osadu czynnego. Ma to pozytywny wpływ na tworzenie się osadu czynnego, ale również na usuwanie zanieczyszczeń. Natomiast nadprodukcja komórek bakteryjnych, jako osad nadmierny zostaje usunięta z układu biologicznego do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. W wyniku mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków następuje znaczne zmniejszenie w ściekach zanieczyszczeń stałych (zawiesin), rozpuszczonych i koloidalnych substancji organicznych oraz związków azotu i fosforu.

Przeróbka wytworzonych w oczyszczalni osadów ściekowych prowadzona jest w procesie tlenowej stabilizacji i odwadniania. Osad nadmierny odprowadzany jest codziennie z reaktora biologicznego do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu. Stabilizacja tlenowa polega na napowietrzaniu osadów i ma na celu przede wszystkim: zagęszczenie osadu, zmniejszenie zagniwalności i masy osadu, eliminację uciążliwego zapachu i obniżenie liczebności organizmów chorobotwórczych, a tym samym ograniczenie niekorzystnego wpływu osadów na środowisko.

Z komory tej zagęszczony osad trafia do stacji wirówek, gdzie następuje jego odwodnienie. Do wspomagania procesu odwadniania w stacji wirówek stosuje się flokulant kationowy (wysokocząsteczkowy związek organiczny). Dzięki procesowi odwadniania następuje wzrost suchej masy osadów z ok. 1,6 do ok. 16÷17%. W ten sposób uzyskuje się zmianę konsystencji osadu z płynnej na stałą. W wyniku odwodnienia objętość wyprodukowanych w oczyszczalni osadów ulega znacznemu zmniejszeniu.

Odwodnione osady ściekowe z miejsc wytworzenia przewożone są następnie na plac kompostowni, celem ich przetworzenia na kompost. Kompostowanie odpadów odbywa się w warunkach naturalnych. Do procesu kompostowania wykorzystuje się materiał strukturalny w postaci zrębek drzewnych, trocin, wiórów. Po procesie kompostowania powstaje wysokowartościowy nawóz organiczny - humus, który wykorzystuje się w rolnictwie.