58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Informacje dla Klienta

Płatności i windykacja

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków prowadzone są przez Dostawcę usług wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  • Podstawą obciążenia Odbiorcy za usługi świadczone przez Dostawcę jest faktura. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Dostawca wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali na podstawie zawartych Umów.

  • Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu. W sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego na koniec okresu obrachunkowego.

  • Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w sposób i w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy aniżeli 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Dostawcę do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

  • Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości naliczeń na fakturze nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.

  • W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie przelewem na rachunek bankowy lub wypłaca gotówkę.


Uwaga!

Od wpłat dokonywanych w kasie ZWiK Sp. z o.o. mieszczącej się w siedzibie zakładu w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8 nie jest pobierana prowizja.