58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Regulamin

Regulamin korzystania z internetowego Biura Obsługi Klientów

§ 1

Regulamin korzystania z internetowego biura Obsługi Klienta (eBOK) określa:

a. zasady korzystania z modułu internetowego eBOK,
b. zasady zabezpieczania przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie danych osobowych Klientów oraz udostępnionych przez nich informacji.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. ZWiK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Tczewie , przy ul. Czatkowskiej 8,
2. Klient - podmiot, który zawarł ze ZWiK Sp. z o. o w Tczewie umowę o świadczenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków,
3. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z internetowego Biura Obsługi Klientów,
4. Dział sprzedaży / biuro obsługi klienta - dział ZWiK Sp. z o.o., zajmujący się obsługą klientów,
5. identyfikator - to unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujących użytkownika w systemie informatycznym eBOK;
6. hasło - unikalny ciąg znanych wyłącznie użytkownikowi znaków, służący do jego autoryzacji w systemie;
7. konto Klienta - część systemu informatycznego udostępniana w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu, określonemu Klientowi;
8. system informatyczny (system) - zbiór współdziałających ze sobą urządzeń, programów oraz procedur, przy pomocy których ZWiK Sp. z o.o. przyjmuje, przechowuje, przetwarza, ujawnia i chroni udostępnione przez Klientów informacje;
9. adres IP - unikalne, 32 bitowe oznaczenie pozwalające na lokalizację komputera w sieci;
10. pliki cookies - pliki zawierające dane, które mogą być wysłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisane w jego systemie. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informację o otrzymaniu plików Cookies, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia.

§ 3

Korzystanie z modułu eBOK jest nieodpłatne.


§ 4

Udostępnienie Klientowi wszystkich dostępnych funkcjonalności eBOK jest możliwe po spełnieniu w łącznie poniższych warunków:

1. zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,
2. rejestracji, po otrzymaniu od ZWiK Sp. z o.o. danych dostępowych tj. identyfikatora i hasła. Dane dostępowe Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail lub odbiera osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

§ 5

1. Prawidłowo zarejestrowanemu klientowi, po zalogowaniu się do e-BOK, przysługują uprawnienia do:

a. przesyłania z modułu informacji o wskazaniach wodomierza,
b. przeglądania rozliczeń wystawionych faktur,
c. sprawdzania stanu rozrachunków,
d. analizy zużycia wody,
e. zgłaszania reklamacji,
f. aktualizacji danych teleadresowych,
g. przeglądania zgłaszanych reklamacji.

2. Na podstawie podanych przez Klienta informacji dotyczących wskazań wodomierza, ZWiK wystawia fakturę rozliczeniową z tytułu zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług lub wysokości naliczonych opłat. Reklamacja składana za pośrednictwem eBOK powinna zawierać:

- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta,
- określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
- zwięzłe przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

Reklamacja podlega rozpatrzeniu, zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

4. Klient zobowiązany jest do aktualizacji udostępnionych danych w eBOK. Przeprowadzenie aktualizacji wymaga każdorazowo zalogowania się do modułu eBOK, poprzez wpisanie identyfikatora oraz hasła Klienta oraz wprowadzenie zmian w odpowiedniej zakładce.

§ 6

Klient zobowiązuje się do korzystania z modułu eBOK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

a. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników modułu,
b. nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z modułu,
c. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.

§ 7

ZWiK nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki klient korzysta z modułu eBOK, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki prawne,
b. skutki prawne wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła klienta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
c. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy klienta w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
d. szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz łączy transmisyjnych.

§ 8

ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostępności do systemu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.

§ 9

1. Podczas tworzenia konta Klienta automatycznie tworzony jest główny profil użytkownika i generowane są dla niego indywidualne identyfikator i hasło.
2. Identyfikator i hasło przyporządkowane są tylko jednemu Klientowi.
3. Identyfikator jest niepowtarzalny, niezmienny i przypisany Klientowi.
4. Początkowe hasło jest przydzielane losowo przez ZWiK Sp. z o.o. i służy do pierwszego zalogowania do systemu.
5. Po pierwszym zalogowaniu Klient powinien wprowadzić własne hasło dostępu. Hasło to jest znane tylko i wyłącznie Klientowi.
6. Zmiana hasła jest możliwa na życzenie Klienta.

§ 10

ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, a Klient to prawo akceptuje, do natychmiastowego zablokowania dostępu do danych każdego klienta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego regulaminu.

§ 11

1. Klient ma prawo do rezygnacji z użytkowania modułu eBOK w każdym czasie, o czym winien niezwłocznie zawiadomić ZWiK Sp. z o.o..
2. Brak akceptacji zmian wprowadzanych do Regulaminu przez Klienta poczytywane jest za rezygnację z użytkowania modułu eBOK.
3. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z użytkowania modułu eBOK, ZWiK Sp. z o.o. usuwa przetwarzane dotychczas dane osobowe Klienta, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

§ 12

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem eBOK należy kierować na adres:

ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie ul. Czatkowska 8.
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzielane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 13

1. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygać na drodze polubownej.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 1, strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez ZWiK Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.

§ 14

1. ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
2. O każdej zmianie Regulaminu klient zostanie poinformowany w formie pisemnej poprzez wiadomość e-mail.
3. Zmiany będą udostępniane także na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o.

§ 15

Oficjalne strony ZWiK Sp. z o. o w Tczewie mieszczą się pod adresem:
www.zwik.tczew.pl

Bezpośredni dostęp do eBOK-a:
https://www.ebok.zwik.tczew.pl