58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Dział sprzedaży

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie, a Odbiorcą Usług.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy umowa zwierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. W każdym przypadku umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy:

• osoby fizyczne

- tytuł prawny do nieruchomości,
- dowód osobisty.

• przedsiębiorcy

- wniosek o zawarcie umowy,
- odpis z odpowiedniego rejestru działalności, KRS, itp.,
- odpis nadania numeru NIP, REGON,
- stosowne pełnomocnictwa.

Ważne !!!

W przypadku, gdy w umowie znajdują się zapisy mniej korzystne niż w aktach prawnych powszechnie obowiązujących, w zakresie realizacji umowy stosuje się zapisy tychże aktów prawnych.