58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Woda

Skąd się bierze woda?

Reserwuarem wody pitnej dla Tczewa są wody podziemne zlokalizowane w głębokich warstwach wodonośnych, położonych na głębokości od 90 do 200 metrów pod poziomem terenu. Wody te osłonięte są nieprzepuszczalna warstwa utworów glebowych, zabezpieczających je przed wnikaniem zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych.
Woda podziemna jest złożonym roztworem substancji chemicznych, których główna część pochodzi z rozpuszczania minerałów w czasie przesączania się przez kolejne warstwy wodonośne. Jest więc dobrze zmineralizowana, co objawia się duża zawartością pierwiastków niezbędnych do życia takich jak magnez, wapń, żelazo , potas.

Wody głębinowe przed ich wtłoczeniem do miejskiej sieci podlegają procesowi uzdatniania, który dostosowany jest do poziomu zanieczyszczeń wody ujmowanej. Do tego celu zastosowano nowoczesne filtry ciśnieniowe firmy Krevox, charakteryzujące się specyficznymi złożami filtracyjnymi, dostosowanymi do składu fizykochemicznego wody uzdatnianej. Filtry płukane są wodą surową bez udziału powietrza. Zautomatyzowana praca filtrów - filtracja wody, płukanie filtrów - znacznie ułatwia prowadzenie procesu uzdatniania wody.
Woda uzdatniona, wtłaczana do sieci miejskiej, musi odpowiadać rygorystycznym normom ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z naniesionymi w 2010 roku zmianami (Dz. U. Nr 72 poz.466). Utrzymanie tych norm w produkcji wody wymaga prowadzenia szczegółowej kontroli jakości wytwarzanej wody. Kontroli podlegają zarówno parametry bakteriologiczne jak też fizykochemiczne wody na poszczególnych etapach jej wytwarzania i dostarczania do odbiorców zgodnie z opracowanym harmonogramem pobierania próbek wody do badań uzgodnionym z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Tak zorganizowana kontrola jakości wody pozwala na obserwację wpływu czynników środowiskowych na jakość wydobywanej wody, ustalić właściwe parametry pracy stacji oraz umożliwia eliminację wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej.

Monitorowanie zmian w składzie wody jest sprawą priorytetową, zapewniającą konsumentom wodę o odpowiedniej jakości. Dlatego tez laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie uzyskało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.