58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Dział eksploatacji

Dział techniczny

Zadania działu technicznego określone są na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r, Prawie budowlanym oraz innych branżowych normach i regulacjach prawnych.

Do głównych celów realizowanych w dziale technicznym zalicza się:

I. Przyłączanie do sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej,
II. Uzgadnianie projektów technicznych:

 • sieci i przyłączy wod-kan i kan. deszczowej,

 • tras sieci : energetycznej, gazowej, centralnego ogrzewania

 • przebudowa dróg w zakresie budowanych sieci.


III. Proces rozdziału instalacji wewnętrznej na kolejny wodomierz
IV. Proces rozdziału instalacji wewnętrznej na podlicznik ogrodowy
V. Ewidencja i archiwizacja sieci i przyłączy wod-kan w systemie elektronicznego programu GEOSECMA.
VI. Rejestracja awarii oraz remontów na sieciach wod-kan.

I. Procedura przyłączania się do sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej

W celu przyłączenia się do miejskiej sieci należy spełnić następujące wymagania:

 • Właściciel nieruchomości występuje z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dołączając mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych.
  Wydanie warunków jest nieodpłatne i następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Formularz wniosku jest dostępny w siedzibie firmy lub na stronie internetowej ZWiK Tczew.

 • Opracowanie dokumentacji projektowej zleca się projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Następnie uzgadnia się w/w projekt w ZWiK Tczew oraz w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym.
  W celu uzgodnienia projektu budowlanego sieci lub przyłącza wod-kan należy złożyć do ZWiK Tczew 2 egzemplarze gotowego projektu technicznego z pismem przewodnim. Usługa odpłatna zgodnie z cennikiem usług ZWiK Tczew.

 • Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić do ZWiK z tygodniowym wyprzedzeniem (zawiadomić pisemnie z podaniem firmy wykonawczej).
  Wszystkie prace związane z wykonaniem sieci i przyłączy wykonują osoby uprawnione na koszt wnioskodawcy.

 • Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić (telefonicznie) do ZWiK w celu dokonania odbioru częściowego i spisania protokołu odbioru technicznego w wykopie otwartym.

 • Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

  - protokół odbioru technicznego w wykopie otwartym,
  - protokół z prób ciśnieniowych,
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie txt,
  - wynik bakteriologicznego badania wody.

  Odbiór techniczny końcowy jest odpłatny zgodnie z cennikiem usług ZWiK Tczew.

 • W Dziale Sprzedaży zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór ścieków socjalno-bytowych.


II. Uzgadnianie projektów technicznych

W celu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy złożyć 2 egzemplarze projektu budowlanego z pismem przewodnim. Uzgodnienie wydaje się za opłatą zgodną z cennikiem usług ZWiK Tczew.

III. Proces rozdziału instalacji wewnętrznej na kolejny wodomierz

Aby dokonać rozdziału instalacji wewnętrznej na kolejny wodomierz należy:

 • Wypełnić wniosek o wydanie warunków montażu wodomierza głównego (dostępny na stronie lub w siedzibie ZWiK Tczew - pokój nr 7).
  ZWiK Tczew po dokonaniu wizji lokalnej w budynku przez pracownika zakładu, wydaje odpłatnie warunki rozdziału, na podstawie których inwestor przystępuje do prac.
  Wszystkie prace związane z rozdziałem wykonują osoby uprawnione. Koszt ponosi wnioskodawca.

 • Wykonany rozdział instalacji należy zgłosić do odbioru i zaplombowania wodomierza (tel. 58 530-52-67)

 • Dostarczyć schemat rozdziału instalacji oraz spisać protokół odbioru wodomierza w Dziale Technicznym ZWiK.

 • Zawarcie umowy nastąpi w Dziale Sprzedaży ZWiK po wniesieniu opłaty za odbiór instalacji i plombowanie wodomierza zgodnie z cennikiem ZWiK Tczew.


IV. Rozdział instalacji wewnętrznej na podlicznik ogrodowy

Jeśli masz ogródek i chcesz pomniejszyć swój rachunek płacąc tylko za zużycie wody na jego podlewanie, odliczając równocześnie opłatę za ścieki - posiadasz prawo do montażu podlicznika ogrodowego. Dzięki temu ilość odprowadzanych ścieków zmniejszy się o ilość zużytej wody.
Jeśli jesteś osobą posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków montażu wodomierza ogrodowego w siedzibie Zakładu.
Po sprawdzeniu możliwości rozdziału instalacji wewnętrznej w budynku inwestora, wydaje się warunki techniczne, za które pobiera się opłatę w wysokości 111,93 zł.
Wszystkie prace związane z rozdziałem wykonują osoby uprawnione. Koszt instalacji oraz montażu wodomierza ogrodowego ponosi wnioskodawca.
Po zakończeniu prac montażowych inwestor zgłasza do ZWiK Tczew wykonaną instalację do odbioru i plombowania wodomierza.
Umowa zostaje zawarta w Dziale Sprzedaży ZWiK Tczew po opłaceniu faktury za odbiór i plombowanie podlicznika rozliczającego wodę bezzwrotnie zużytą.

V. Ewidencja i archiwizacja sieci i przyłączy wod-kan w systemie elektronicznym programu GEOSECMA.

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie od roku 2009 wykorzystuje elektroniczny system map uzbrojenia terenu Miasta Tczewa.
Program ten pozwala ewidencjonować wszystkie elementy sieci zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Ponadto daje możliwość tworzenia, dokumentowania , planowania oraz sprawnego zarządzania sieciami.
Na bieżąco prowadzone są aktualizacje map i katalogów sieci wod-kan oraz rejestracja awarii i remontów, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie określić lokalizację i stan techniczny uzbrojenia terenu.

Kierownikiem Działu Technicznego jest Pan Joanna Bienek

(058) 530 52 64
Pokój nr 10